Long An giải phóng hơn 1000 ha đất để làm các dự án trọng điểm.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, hết Quý I/2023 Long An đã chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng được 58,9ha.  Trong đó 27,1ha là dự án đầu tư công, 31,8ha là dự án đầu tư ngoài ngân sách

Tỉnh Long An chỉ đạo chú trọng giải phóng mặt bằng để làm dự án trọng điểm.

Mục tiêu trong năm 2023 này, tỉnh Long An sẽ phấn đấu thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng gần 1.000ha đất, để thực hiện các dự án trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo đó, Tỉnh Long An xác định bồi thường và giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm các cấp, ngành cần phải tập trung thực hiện.

Các địa phương liên quan cần nỗ lực để tạo quỹ đất sạch để hoàn thành giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trọng điểm như: đường Vành đai 3, đường tỉnh 830E, đường tỉnh 822B, đường tỉnh 823D và dự án tạo quỹ đất sạch.

Hiện tại, nhiều địa phương tại Long An còn gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, gây chậm trễ và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án. Do đó, trong năm 2023, tỉnh yêu cầu các địa phương huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả tất cả ác chỉ tiêu, nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Long An giải phóng hơn 1000 ha đất để làm các dự án trọng điểm.
Bồi thường và giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Long An.

Trong quá trình thực hiện các cơ quan và đơn vị cần phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết triệt để những khó khăn và vướng mắc. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng, cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, cũng như thường xuyên kiểm tra tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung quy định, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, Nhà nước và nhà đầu tư.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng được 58,9 ha. Trong đó, dự án đầu tư công 27,1 ha và dự án đầu tư ngoài ngân sách 31,8 ha.